Lesson 1 – Where are you from – Bạn từ đâu đến?

Bài học đầu tiên, chúng ta sẽ nghe 2 người bạn nói chuyện với nhau và hỏi về quê quán. Are you ready? Nào, chúng ta cùng học nhé!

• James:      He’LLO.

• Lisa:         Hi! How are you?

• James:      I’m GOOD, how are you? 

• Lisa:         Good. Do you SPEAK_English?

• James:      A LITtle. Are you A’MErican?

• Lisa:         Yes. Where are you FROM?

• James:      I’m FROM CaliFORnia. Nice to MEET you.

• Lisa:         Nice to MEET you too.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*